Tüzük

BATAB MECLİS TÜZÜĞÜMÜZÜ OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ (ESKİ TÜZÜK)

ANTAB MECLİS TÜZÜĞÜMÜZÜ OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 
T.C.
ANTALYA TURİZM KORUMA VE GELİŞİM
BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
(ANTAB)
 
Birliğin adı:
Madde 1- Birliğin adı: “Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği”dir.
 
Birliğin kısa adı “ANTAB”dır.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)

Birliğin merkezi:
Madde 2- Birliğin merkezi Antalya’dır.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
Birliğin çalışma alanı ve süresi:
Madde 3- Birliğin Faaliyetleri; coğrafi, kültür, turizm ve ekonomik hizmet gerekleri açısından Antalya İli belediyelerinden Birliğe katılanların yetki ve sorumluluk alanları Birliğin faaliyet alanını ifade eder. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
Birliğin üyeleri:
Madde 4- Birliğin üyeleri; Birliğe katılım sağlayan belediyeleri ihtiva eder.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:
Madde 5- Bölgenin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.
Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir; yetkili makamlardan gerekli izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir.
Bu amaçla üye mahalli idareler, bölgede gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devreder.
 
Birliğin organları:
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.
            1- Birlik Meclisi
            2- Birlik Encümeni
            3- Birlik Başkanı’dır.
 
BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
 
Birlik meclisinin kuruluşu:
Madde 7-  Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin belediye başkanları, birliğin doğal üyesidir.         
Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyeler de dâhildir. Belediye Başkanları birlik meclisinde kendilerini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birisine yetki verebilir. Doğal üyeler dışında; üye mahalli idarelerin meclislerinin üye sayısı12’ye kadar olan (12 dahil) kısmı için 1 asil, 12 üyenin üzerindeki her 10 üye için 1 asil, 5 üyeye kadar olan kesirler dikkate alınmadan gizli oyla seçilecek asil üyeyle, doğal üye belediye başkanlarından oluşur. Ayrıca, İlçelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizmi tesislerinin kendi aralarından seçeceği üye sayısı da üye mahalli idarenin seçeceği meclis üye sayısıyla aynı olacaktır. Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
            Turizm Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin üyelerinin belirtilen sayıdan az olması durumunda meclise mevcut olan tesis üyeleri katılır. Meclis üye tamsayısı bu şekilde belirlenir.
            Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asil üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yedek üye seçimi yapar.
            Birlik meclisinde yer alacak olan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği üyenin seçimi gizli oyla, belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla, üye ilçe belediyenin Encümeninin gözetiminde yapılır.
            Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:
Madde 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler.
 
Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.


 Meclis başkanlık divanı:
 Madde 10- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde mahallin en büyük Mülki İdare Amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya çağrılır. En yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanır. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. İlk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 2 kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
            Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.
            Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
            Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
 
Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 11- Birlik meclisi her yıl mayıs ve kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis birlik başkanı, birlik meclis üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi, üye mahalli idare meclislerinin birinin talebi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağırır.
            Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir.
            Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.
 
Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:
Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçelerini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir.
Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki İdare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
Mülki İdare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Antalya Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
           
Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13- Kesinleşen meclis kararları mülki amire göndermekle yürürlüğe girer.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
 
İhtisas komisyonları:
Madde14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere meclis üyeleri arasından komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.
            Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.
 
BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ
 
Birlik encümeninin oluşumu:
Madde 15- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla meclis üyeleri arasından yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.
    Encümen üyelerinden en az biri turizm sektörü temsilcisi, diğer üyeler farklı mahalli idarelerden seçilecektir. Encümen üyeliği seçimlerinde, 2 yedek üye seçimi de yapılır.
       Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin biri tarafından yürütülür.
     Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği son erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.
 
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
            a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
            b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
            c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
            d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
            e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
            f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
            g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
 
Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:
Madde 17- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
            Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
            Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
 
 
 
BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
 
Birlik başkanı:
Madde 18- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10 uncu maddesindeki usullere göre seçer.
            Birlik başkanı bulunmadığı zaman Başkanın görevlendireceği Birlik Müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri Başkanlık görevini yürütür.
 
Birlik başkanının görev ve yetkileri:
Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
            a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
            b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
            c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
            d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
            e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
            f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
            h) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
            i) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
            j) Birlik personelini atamak.
            k) Birliği denetlemek.
            l) Şartsız bağışları kabul etmek.
            m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

      Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir.
        Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ
 
 Teşkilat:
 Madde 20- Norm kadroya uygun olarak Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.
            Kamu Kurum ve Kurumlarda çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre Birlik Müdürü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirilmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
 
           
Birlik personeli:
Madde 21- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
            Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
 
Birlik Müdürünün görevleri:
Madde 22- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.
            Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.
 
MALİ HÜKÜMLER
 
Birliğin gelirleri:
Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:
            a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları tutarı.
       b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
            c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
           d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
            e) Kira ve faiz gelirleri.
            f) Bağışlar.
            g) Diğer gelir.
Birliğin giderleri:
Madde 24-
Birliğin giderleri şunlardır:
            a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
         b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
        c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
            d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
            e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
            f) Dava takip ve icra giderleri.
            g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
            h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
            i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.


 
           
Üyelerin birliğin (kuruluş) ve faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 25- Üye mahalli idarelerin Birliğe ödemeleri gereken katılma payları (üyelik aidatı), her yıl bir önceki yıla ait kesinleşen bütçe gelirlerinin %0,1 (binde birini) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak Birliğe öderler. Mahalli idarelerin katılım paylarını ödeme zamanı, kesin hesaplarının belediye meclislerinde görüşülerek kabul edilmesini takip eden ay sonuna kadardır.
Birliğin görev ve yetki alanında konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında 6183 sayılı Kanuna göre tahsilat yapılır.
(Birlik Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile değiştirilmiş halidir.)
 
Birlik bütçesi:
Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
            Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
            Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
            Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
            Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.


Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
 
Üst yönetici:
Madde 28- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
 
Harcama yetkilisi:
Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.
 
Çalışma programı:
Madde 30- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
 
Birliğin hak ve yetkileri:
Madde 31- Mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.
 
Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 32- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
           
Birliğin tutacağı defterler:
Madde 33- Birlikler, Belediyeler, Birliğe Bağlı İdare ve Birlikler “Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinde” birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.
 
Üye mahalli idarelerin, üye tesislerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 34- Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri birlik meclisinin kararı ile olur.

Birlik üyelerinin Sorumluluğu:
Madde 35- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
            Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.
 
Yönetmelik Yapılması:
Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir
Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
 
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri:
Madde 37- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

Birliğe katılma:
Madde 38- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararını, birlik meclisince kabulü ve Antalya Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten ayrılma:
Madde 39- Birliğe üyelik 5355 sayılı Kanunun Ek Madde 1. hükmü gereğidir. Ayrılmada 5355 sayılı Kanunun 4. maddesi geçerlidir. 
 
Tüzük Değişikliği
Madde 40- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Antalya Valisinin onayı ile gerçekleşir.
           
Birliğin tasfiyesi:
Madde 41- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
            Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.
            Birliğin tasfiyesinde 5355 Sayılı Kanun dikkate alınır.
 
           
“Birlik Meclisinin feshi durumunda":
Madde 42-  Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclis ve birlik encümenine ait görevler, Antalya Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik heyet tarafından yürütülür.
 
ORTAK HÜKÜMLER
 
Madde 43- Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı, hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurtdışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı kanunda hükmü bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
Birlik Meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için Birlik Başkanına (5000) Encümen Üyelerine (2000) Meclis Üyelerine(1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.
 
Yürürlülük
Madde 44- Bu tüzük hükümleri Antalya Valisinin onayı ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 45- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.
 
Geçici Madde 1- 16 Eylül 2019 tarihli olağanüstü meclis toplantısında ele alınan işbu tüzük değişikliği önerisinin Birlik Meclisi’nde kabul edilip kesinleşmesinin ardından Birlik Yönetimi tarafından Antalya İli belediyelerinin birliğe katılımları için davet edilir.
Katılım davet yazısını alan belediyelerin, en geç daveti takip eden ilk ayda yapacakları olağan meclis toplantısında konuyu görüştükten sonra 10 günlük süre içinde birliğe katılım sağlayıp sağlayamayacaklarına dair kararlarını Birliğe bildirirler. Bu husus davet yazısında belirtilir.
Birliğe katılma kararı alan belediyeler, aynı meclis toplantısı içinde Birlik Tüzüğünün değişik 7. maddesinde belirtilen esas ve usule uygun olarak Birlik Meclisimize üyelerini de seçerek Birliğe bildirirler.
Birliğe katılma kararı alan belediyelerin katılma kararları 2. olağanüstü meclis toplantısıyla görüşülerek karar altına alınır ve Antalya Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.
            Yeni seçilen Birlik Meclisi üyeleriyle olağan toplantı, 2019 yılı Kasım ayı içinde mevcut Birlik Başkanının çağrısıyla toplanır ve Tüzükte belirlenen usule göre organlarını seçer.
Birliğin mevcut organları ilk olağan toplantıya kadar görevlerini sürdürür.