İHALE İLANI

BATI ANTALYA TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ’NDEN (BATAB)
 
            Tasarrufu Turizm Birliğinin Mahalli İdare Üyesi Konyaaltı Belediyesine ait Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı 609 ve 610. Sokaklar arasında kalan park alanı ile Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı 309 ve 313. Sokaklar arasında kalan park alanında belirlenecek noktalara 6 m²’lik Bisiklet Ünitesi oluşturulması ile bunlara ait demirbaşların tüm bakım ve onarımlarını da üstlenmek kaydı ile Turizm Birliğine ait 30 adet bisikletin sözleşme tarihi itibariyle 2 (iki) yıl süre ile kiralanması ve kira bedeli karşılığı işletilmesi işidir.
             2 (iki) yıllık tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 1.000,00.-TL(BinTürklirası) üzerinden, KDV hariç kira bedeli 24ay x 1.000.-TL=24.000,00.-TL (YirmidörtbinTürkLirası), muhammen bedel ile kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile 24/07/2018 Salı günü saat 14.00’de Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Birlik Encümeni tarafından ihale edilecektir.
İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:
1. Yasal ikametgâhı olması.
2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
            3. Geçici Teminat Tutarı: 720,00.-TL(YediyüzyirmiTürkLirası)’dır. Birliğin T.C. Halk Bankası Konyaaltı Şubesindeki TR38 0001 2001 2700 0016 1000 12 nolu hesabına yatırılacaktır. Banka Dekontu ihale dosyasına eklenecektir.
 
            3.1. İhalenin dosyası ücretsiz olup; Birlik Müdürlüğünden dosya temin edilecektir.
3.2. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
3.3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
3.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.2 ve 3.3)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
3.4.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak, yönetime karşı ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar.
 
4. İmza sirküleri verilecektir. (2018 yılına ait olacaktır)
4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (2018 yılına ait olacaktır),
4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
4.3. Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin Her Birinin (4.1) ve (4.2) Fıkralarındaki Esaslara Göre Temin Edecekleri Belge
 
5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 
6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az %25’ini sağlayacaktır.
 
7. Yer görme belgesi Birlik Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
 
8. Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır. İstekliler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını, istenen diğer belgeleri ihale tarih olan 24/07/2018 Salı günü saat 12.00’ye kadar Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)’a teslim edeceklerdir.
Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine (24/07/2018 Salı günü saat 12.00’ye) kadar Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)’a ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
 
          Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Adresi:  Kuşkavağı Mah. Belediye Cad. No:77 Yazı İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı 07070 Antalya’dır. Tel:(0242) 245 55 40 Dâhili:6305-6306 (Fatih ÇALIŞKAN ve Mustafa MEYVECİOĞLU)
Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.