Görev ve Sorumluluklar

Birliğin görev ve sorumluluğu; bölgenin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.

Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir; yetkili makamlardan gerekli izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir.